Mirinda

Mirinda
BALENÍ
OBSAH
KS/BAL
CENA
ZÁVOZ OD 6.000,00
Balení
Ks
CENA
ZÁVOZ OD 3.000,00
Balení
Ks
CENA
ZÁVOZ OD 1.500,00
Balení
Ks
CENA BALENÍ / KS
OBJEDNAT
PET Borůvka&Pomeranč
0,5l
12ks
190,80
15,90
202,80
16,90
214,80
17,90
PET Pomeranč
0,5l
12ks
190,80
15,90
202,80
16,90
214,80
17,90
PET Pomeranč
1l
15ks
268,50
17,90
283,50
18,90
298,50
19,90
PET Borůvka&Pomeranč
1,5l
6ks
119,40
19,90
125,40
20,90
131,40
21,90
PET Pomeranč
1,5l
6ks
119,40
19,90
125,40
20,90
131,40
21,90
PET Pomeranč
2,25l
6ks
155,40
25,90
161,40
26,90
167,40
27,90
plech Pomeranč
0,33l
24ks
237,60
9,90
261,60
10,90
285,60
11,90
sklo Pomeranč
0,25l
24ks
309,60
12,90
333,60
13,90
357,60
14,90
zavrit